چگونه مسئله را حل کنیم؟

4- خواسته های مسئله رامعلوم کنید.

5- شرط های خاص مسئله را جدا کنید.

6- مسئله را به صورت یک نمایش ساده اجرا کنید.

مرحله دوم : انتخاب راهبرد مناسب

در دوره ابتدایی با تعدادی از راهبردهای حل مسئله آشنا شدید. شما باید دریابید که کدام یک برای حل مسئله شما ممکن است مفید باشد و استفاده از این راهبرد به حل مسئله می انجامد. این راهبردها را با هم مرور می کنیم:

 1-رسم شکل                2- الگو سازی                 3- حذف حالت های مطلوب                           4- الگویابی

5- حدس و آزمایش              6- زیر مسئله                  7- حل مسئله ساده تر                            8- روش های نمادین

مرحله سوم : حل کردن مسئله

پس از انتخاب راهبردی که مناسب می دانید ، شروع به حل مسئله کنید و اگر تشخیص دادید که مسئله با آن راهبرد به نتیجه نمی رسد، به مرحله ی دوم برگردید و راهبرد خود را تغییر دهید.گاهی هم لازم است به مرحله ی اول برگردید؛زیرا ممکن است نکته ای در مسئله وجود داشته باشد که شما به آن توجه نکرده اید.

مرحله چهارم : بازگشت به عقب

حل کردن مسئله با پیدا شدن پاسخ ریاضی تمام نمی شود.ابتدا پاسخ ریاضی خود رابا توجه به موضوع مسئله تفسیر کنیدو ببینید که آیا پاسخ شما همان خواسته ی مسئله است؟ آیا جواب شما منطقی است؟ می توانید مراحل و عملیات مسئله را بررسی کنید یا مسئله رابا راه حل دیگری پاسخ دهید.  

/ 0 نظر / 31 بازدید